Best Cella 语学院
管理员
规模 定员 180名 (韩国人 : 50%, 日本人20%, 中国/台湾人/秘鲁人30%)
说明 是菲律宾国内以最多的学习时间提升英语成绩最快的语学院。在全世界范围内,该学院是唯一除正规课程外有1:1单 独测试的语学院。
8f6d3e46efde292968541e25103b1f22_1548377
8f6d3e46efde292968541e25103b1f22_1548377
8f6d3e46efde292968541e25103b1f22_1548377
8f6d3e46efde292968541e25103b1f22_1548377
8f6d3e46efde292968541e25103b1f22_1548377
8f6d3e46efde292968541e25103b1f22_1548377
8f6d3e46efde292968541e25103b1f22_1548377
8f6d3e46efde292968541e25103b1f22_1548377
8f6d3e46efde292968541e25103b1f22_1548377

 

 

7eafe67a41a46737ef4275bf22f77ecd_1548720

8f6d3e46efde292968541e25103b1f22_1548377
8f6d3e46efde292968541e25103b1f22_1548377
8f6d3e46efde292968541e25103b1f22_1548377
8f6d3e46efde292968541e25103b1f22_1548377
8f6d3e46efde292968541e25103b1f22_1548377
8f6d3e46efde292968541e25103b1f22_1548377
8f6d3e46efde292968541e25103b1f22_1548377
8f6d3e46efde292968541e25103b1f22_1548377

 

 

在线联系