APiELSA语学院
管理员
学费(4周基准) 675$(淡季期间 打7.5折)
宿舍费(4周基准) 650$(淡季期间 打7.5折)
规模 定员 200名 (韩国人 : 40%, 日本人 30%,台湾 20%, 中国 5%, 其他 5%)
说明 该学院获得了菲律宾教育产业机关的TESDA正式认证,位于高级酒店式公寓内,拥有完善的教学系统。学院学习环境舒适安全。

fef11602aa21851310244873e95a90f7_1496886
fef11602aa21851310244873e95a90f7_1496886
fef11602aa21851310244873e95a90f7_1496886
fef11602aa21851310244873e95a90f7_1496886
fef11602aa21851310244873e95a90f7_1496886
fef11602aa21851310244873e95a90f7_1496886
fef11602aa21851310244873e95a90f7_1496886
fef11602aa21851310244873e95a90f7_1496886
fef11602aa21851310244873e95a90f7_1496886
fef11602aa21851310244873e95a90f7_1496886
fef11602aa21851310244873e95a90f7_1496887
fef11602aa21851310244873e95a90f7_1496887
fef11602aa21851310244873e95a90f7_1496887
fef11602aa21851310244873e95a90f7_1496887
fef11602aa21851310244873e95a90f7_1496887
fef11602aa21851310244873e95a90f7_1496887
fef11602aa21851310244873e95a90f7_1496887
fef11602aa21851310244873e95a90f7_1496887
fef11602aa21851310244873e95a90f7_1496887
fef11602aa21851310244873e95a90f7_1496887

fef11602aa21851310244873e95a90f7_1496887
fef11602aa21851310244873e95a90f7_1496887
fef11602aa21851310244873e95a90f7_1496887
fef11602aa21851310244873e95a90f7_1496887
fef11602aa21851310244873e95a90f7_1496887
fef11602aa21851310244873e95a90f7_1496887


  定员 200名 (韩国人 : 40%, 日本人 30%,台湾 20%, 中国 5%, 其他 5%)

 该学院获得了菲律宾教育产业机关的TESDA正式认证,位于高级酒店式公寓内,拥有完善的教学系统。学院学习环境舒适安全。