PHILINTER 语学院
管理员
学费(4周基准) 约 780$
宿舍费(4周基准) 约 540$
规模 定员 200名 (38% 日本人 , 15% 韩国人, 台湾人 20%, 越南人23%,中国 4%)
说明 该学院在周六上午为同学安排正规课程,拥有学员可以信赖的讲师团,执行严格的水平测试和反馈。

 

 

 

 

 

 

 

 

5e8e3cc56c3db6b34914e5da1be4302e_1505323

0c9885751462cb2f4c1402f2ead23621_1505442
0c9885751462cb2f4c1402f2ead23621_1505442

5e8e3cc56c3db6b34914e5da1be4302e_1505323
5e8e3cc56c3db6b34914e5da1be4302e_1505323
5e8e3cc56c3db6b34914e5da1be4302e_1505323
5e8e3cc56c3db6b34914e5da1be4302e_1505323
5e8e3cc56c3db6b34914e5da1be4302e_1505323
5e8e3cc56c3db6b34914e5da1be4302e_1505323
5e8e3cc56c3db6b34914e5da1be4302e_1505323
5e8e3cc56c3db6b34914e5da1be4302e_1505323
5e8e3cc56c3db6b34914e5da1be4302e_1505323
5e8e3cc56c3db6b34914e5da1be4302e_1505323
5e8e3cc56c3db6b34914e5da1be4302e_1505323
5e8e3cc56c3db6b34914e5da1be4302e_1505323
5e8e3cc56c3db6b34914e5da1be4302e_1505323
5e8e3cc56c3db6b34914e5da1be4302e_1505323
5e8e3cc56c3db6b34914e5da1be4302e_1505323
5e8e3cc56c3db6b34914e5da1be4302e_1505323
5e8e3cc56c3db6b34914e5da1be4302e_1505323
5e8e3cc56c3db6b34914e5da1be4302e_1505323
5e8e3cc56c3db6b34914e5da1be4302e_1505323
5e8e3cc56c3db6b34914e5da1be4302e_1505323
5e8e3cc56c3db6b34914e5da1be4302e_1505323
5e8e3cc56c3db6b34914e5da1be4302e_1505323

 

定员 200名  (38% 日本人 , 15% 韩国人, 台湾人 20%, 越南人23%,中国 4%)

该学院在周六上午为同学安排正规课程,拥有学员可以信赖的讲师团,执行严格的水平测试和反馈。