SMEAG 语学院
管理员
学费(4周基准) 约 680$
宿舍费(4周基准) 约 680$
规模 定员 1500名(韩国人: 35% ,日本人30%, 台湾 15%, 越南人 10%,中国人 5%, 其他 5%)
说明 量身订做型培训系统,通过1对1课程和小班课程达到最佳学习效果。拥有舒适安静的最佳学习环境。
 e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611
e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611
e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611
e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611
e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611
e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611
e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611
e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611
e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611
e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611 

e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611
e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611
e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611
e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611
e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611
e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611
e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611
e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611
e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611
e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611
e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611
e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611
e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611
e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611
e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611
e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611
e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611
e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611
e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611
e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611
e33a72b86f059f4e051274ee9375118e_1493611
 


58a4daa914ad4944bc134e84666f2d6e_1488335
58a4daa914ad4944bc134e84666f2d6e_1488335 

定员 1500名(韩国人: 35% ,日本人30%, 台湾 15%, 越南人 10%,中国人 5%, 其他 5%) 

量身订做型培训系统,通过1对1课程和小班课程达到最佳学习效果。拥有舒适安静的最佳学习环境。